Účetní služby

Vedení účetnictví

 • běžné vedení účetnictví v souladu s platnou českou účetní legislativou;
 • vedení daňové evidence;
 • výstupy z námi vedeného účetnictví/daňové evidence v rozsahu, formátu a v periodicitě vámi určené;
 • sestavení účetních závěrek v souladu s platnou českou účetní legislativou, příp. sestavení účetních závěrek v souladu s IFRS, příp. US GAAP.

Prověrky účetnictví

 • prověrka vašeho účetnictví;
 • zpráva o provedené prověrce účetnictví obsahující zjištěné nedostatky a návrhy k jejich odstranění či k jejich minimalizaci;
 • další spolupráce ve vztahu k odstranění zjištěných nedostatků.

Poradenství v oblasti fi nančního řízení

 • návrh, zavedení a dočasný provoz fi nančního útvaru vaší společnosti (pokud je potřeba fi nanční útvar nově založit);
 • úprava činnosti stávajícího fi nančního útvaru (pokud existující fi nanční útvar nefunguje efektivně);
 • příprava vnitřních účetních pravidel a pomoc při vytváření efektivně fungující vnitřní organizační struktury vaší společnosti.

Personální výpomoc

 • dočasné zapůjčení našich specialistů do fi nančního oddělení vaší společnosti (např. v pozicích fi nančního kontrolora, účetního, hlavního účetního), kteří pracují pod vaším dohledem - na rozdíl od výše uvedeného poradenství v oblasti fi nančního řízení, kde jsou prováděné činnosti pod naší kontrolou.

Ostatní služby (například)

 • vystavování faktur s následným řízením pohledávek a závazků;
 • zajištění elektronického bankovnictví.
 • vedení mzdové evidence;
 • vedení personální agendy vašich zaměstnanců;
 • převod mezd vašich zaměstnanců na jejich bankovní účty prostřednictvím elektronického bankovnictví;
 • zajištění úhrad veškerých srážek z platů vašich zaměstnanců;
 • úhrady veškerých souvisejících plateb (odvody sociálního a zdravotního pojištění, platby povinného úrazového pojištění apod.).